SALE & CUSTOMER SERVICE

 ที่ปรึกษางานขาย (Sale Consultant)  ศูนย์บริการและอะไหล่ (Parts & Service Center)

SALE & CUSTOMER SERVICE
เราทำอะไร?

SALE CONSULTANT
ที่ปรึกษางานขาย

ความพึงพอใจและความสำเร็จสูงสุดของลูกค้า คือ นโยบายหลักของเรา เราคัดสรรสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย พร้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำปรึกษาและร่วมกันทำงานกับท่าน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

PARTS & SERVICE CENTER
ศูนย์บริการและอะไหล่

การบริการที่ครบวงจร อาทิ เช่น ขนส่ง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ คือหน้าที่ของเรา รวมทั้งการให้บริการที่ได้มาตรฐานและรวดเร็วคือสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เสมอ

GG SERVICE DATA NETWORK
(GG SDN)

ระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและสินค้า ก่อนและหลังการขายโดยนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งยังส่งผลให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ามากที่สุด

SUCCESSFUL WORK