Disclaimer & Terms of Use

© 2021 Great Goody Health And Sport Co.,Ltd
บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ได้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มาจากแหล่งที่เราเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ

อย่างไรก็ตามเรามิได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียดและไม่สามารถรับประกัน หรือรับรองในข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหลายอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน ผิดพลาด ตกหล่น เปลี่ยนแปลง ของราคา ค่าเช่าหรือเงื่อนไขอื่นๆ ก่อนการขาย การปล่อยให้เช่าหรือการจำนอง หรือการยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เราได้รวมเอาการคาดคะเน ข้อคิดเห็น ข้อสันนิษฐานหรือการประมาณการณ์ เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นโดยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถแสดงถึงสภาพการณ์ของทรัพย์สิน ณ ปัจจุบันหรือในอนาคต ท่านและผู้ให้คำแนะนำด้านภาษีและกฎหมายของท่านควรทำการศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินและการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตัวเองด้วย
Terms of Use
โปรดอ่านข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลง”) ของบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด อย่างละเอียด ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด (“บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) โดยท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราที่ https://www.gghealthandsport.com(“เว็บไซต์”)
เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานและจะประกาศข้อตกลงที่ได้รับเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ หมายเหตุ หากท่านไม่ตกลง หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงได้ ท่านไม่ควรใช้งานเว็บไซต์ ท่านจะถือว่าได้ยอมรับข้อตกลงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงไป หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะให้สินค้าและบริการแก่บุคคลใด ณ เวลาใด ก็ได้
ข้อตกลงนี้ประกอบไปด้วยข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับประกัน เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลง รวมถึงข้อกำหนดของข้อตกลงนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่เพิ่มเติม ไม่เปลี่ยนแปลง หรือลดทอน หากท่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ปรากฏในข้อตกลงนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อตกลงนี้
1.) ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต
1.1 ขอจำกัดระดับอายุ ผู้รับผิดชอบ ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ ท่านยืนยันว่า (1) ท่านได้อ่านและเข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติ ผูกพัน ตามข้อตกลงนี้และ (2) ท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หากท่านไม่ตกลงหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ โปรดอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้


1.2 การลงทะเบียนเป็นสมาชิก เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์นี้เฉพาะแก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน หากพื้นที่ใดๆ ในเว็บไซต์ที่ร้องขอให้ท่านลงทะเบียนกับเรา เพื่อให้ท่านได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่นั้นๆ ในเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงชื่อแทนตัวสมาชิกและรหัสผ่าน ตลอดจนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ 8 อีเมลของท่าน (“ข้อมูลส่วนตัว”) ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและปรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านตามสมควรเพื่อคงความถูกต้อง บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวซึ่งสามารเรียกดูได้ที่เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 ของข้อตกลงนี้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อแทนตัวสมาชิกและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้งานชื่อแทนตัวสมาชิกและรหัสผ่านของท่านหรือบัญชีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้งานบัญชีการใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะไม่ทำการเรียกร้องค่าเสียหายและจะไม่ถือโทษกับ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ผู้ร่วมงาน บริษัทแม่ บริษัทสาขา ตัวแทน บริษัทในเครือและ/หรือผู้ออกใบอนุญาต ถ้ามี สำหรับการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยละเมิดกฎหมายของบัญชีการใช้งานของท่าน
2.) การอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์
2.1 การให้การอนุญาต บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ให้การอนุญาตเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์แก่ท่านโดยจำกัด ไม่จำเพาะ ไม่สามารถส่งต่อได้ โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดดังที่แจ้งไว้ในข้อตกลงนี้ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ขอสวนสิทธ์ทุกประการ สิทธิ์การถือครองและประโยชน์อันไม่ได้เกิดจากการอนุญาตนี้จนถึงประการที่สุดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ใช้งานเว็บไซต์นอกเหนือจากที่กำหนดเฉพาะใดๆ ตามที่รับอนุญาตภายในข้อตกลงนี้
2.2 ข้อจำกัด ท่านตกลงว่าจะไม่ (1) ใช้เว็บไซต์ในการทำซ้ำ ส่งต่อ จัดแสดงหรือแจกจ่ายเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ด้วยสื่อใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ก่อน (2) คัดลอก จัดเก็บ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เตรียมการในการลอกเลียนแบบหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือ (3) ใช้เว็บไซต์นี้ในการใดๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี้ เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของโดย บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างประเทศ ท่านจะต้องไม่ทำการส่งต่อการอนุญาต มอบหมาย หรือโอนการอนุญาตที่ท่านได้รับตามข้อตกลงนี้ ความพยายามในการส่งต่อการอนุญาต มอบหมาย และโอนสิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกพันใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะ
3. ข้อจำกัดอื่นๆ
ท่านตกลงว่าจะไม่ (1) ทำการแทนบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือแสดงตัวอันเป็นเท็จแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น (2) ร่วมดำเนินการส่งข่าวขยะ ส่งข้อมูลเพื่อรบกวน จัดเก็บอีเมล์หรือข้อมูลของบุคคลอื่น ดักจับข้อมูล ดึงข้อมูล ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล หรือการกระทำอื่นใดที่มีเป้าหมายในการให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นใด โดยเฉพาะรายชื่อทรัพย์สินที่มีปรากฏในเว็บไซต์ (3) ส่งจดหมายลูกโซ่หรือข้อความลูกโซ่ผ่านเว็บไซต์ หรือ (4) พยายามเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์ในการใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้สิ้นสภาพ ทำให้ทำงานช้า หรือทำให้เกิดความบกพร่องแก่เว็บไซต์หรือแทรกแซงผู้อื่นในการใช้และได้รับริการจากเว็บไซต์
4.) ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ระหว่างท่านและบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ท่านรับทราบว่า บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด เป็นเจ้าของสิทธิ์และให้การอนุญาตแก่สิทธิ์และลิขสิทธิ์ในและแก่เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ สิทธิ์และสิทธิ์เหนือทรัพย์สินทางปัญญาในและต่อเนื้อหาที่ได้รับการอนุญาตที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

เป็นทรัพย์สินของเจ้าของผลงานนั้นและอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและข้อตกลงและสนองตอบต่อข้อห้ามภายใต้กฎหมายและข้อตกลงดังกล่าว
5.) เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
ส่วนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Great Goody Health And Spor Inc.

บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด และแบบตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และตราสัญลักษณ์อื่นๆ ของ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด (เรียกรวมรวมว่า เครื่องหมายการค้าของ “บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด”) ที่ใช้เพื่อสื่อถึงสินค้าและบริการภายใต้การดำเนินการของ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด เว็บไซต์อาจมีเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม เครื่องหมายบริการ รูปภาพ และตราสัญลักษณ์ท่านไม่ได้รับสิทธิ์หรือการอนุญาตใดๆ เหนือเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด และบุคคลที่สามอื่นใด
6.) นโยบายความเป็นส่วนตัว
นอกจากระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อตกลงนี้ การใช้เว็บไซต์นี้ของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด

ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เป็นการสำคัญที่ท่านต้องทำการอ่านและเข้าใจเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด อาจให้ความร่วมมือกับและเปิดเผยข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน) แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลที่สาม โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแก่ท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน

การดำเนินการทางกฎหมายหรือการเรียกร้องอันเกิดจากการกระทำอันขัดต่อกฎหมายหรือการละเมิดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดของท่านกับเว็บไซต์
7.) สิ่งตีพิมพ์และข้อมูลอื่น
หากท่านเสนอข้อมูลหรือประกาศในเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับรายชื่อทรัพย์สิน หนังสือรับรอง ข้อคิดเห็น บทวิเคราะห์ คำแนะนำหรืองานเขียนอื่น (เรียกรวมว่า “สิ่งตีพิมพ์”) รวมถึง โดยไม่จำกัด สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สิ่งตีพิมพ์นั้นจะไม่เป็นสิ่งปกปิดหรือเป็นความลับ และอาจถูกใช้โดยเราในทุกรูปแบบ โปรดอย่าเสนอข้อมูลหรือส่งสิ่งตีพิมพ์ใดๆ แก่เราหากสิ่งตีพิมพ์ของท่านมีข้อมูลลับหรือข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ไม่มีสิ่งตีพิมพ์ใดที่ถูกส่งมายังเราจะถูกพิจาณาหรือให้ความสำคัญในฐานะข้อมูลลับ เราไม่ได้ทำการตรวจทานสิ่งตีพิมพ์และเราไม่มีภาระในการอ่านสิ่งตีพิมพ์ใดๆ ที่ถูกส่งหรือส่งมาถึงเรา การนำเสนอหรือการส่งสิ่งตีพิมพ์ถึงเรา ท่าน (1) เป็นตัวแทนและรับรองว่าสิ่งตีพิมพ์นั้นเป็นต้นฉบับของท่าน ซึ่งไม่มีบุคคลอื่นใดมีสิทธิ์ใดๆ เหนือสิ่งตีพิมพ์นั้น และ “สิทธิ์ทางศีลธรรม” ใดๆ ในสิ่งตีพิมพ์นั้นได้รับการยกเว้น และ (2) ท่านให้สิทธิ์แก่เราโดยมีการละเว้นค่าลิขสิทธิ์ ไม่มีข้อห้าม เป็นสากล ตลอดไป ไม่สามารถเรียกคืน ไม่เฉพาะและถ่ายโอนได้โดยสมบูรณ์ จัดการและให้เช่าใช้ และอนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ ตีพิมพ์ แจกจ่าย แสดง ส่งต่อ สรุป แก้ไข ปรับปรุงสิ่งตีพิมพ์นั้น (บางส่วนหรือทั้งหมด) และ/หรือใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ในรูปแบบใด ๆ รูปแบบสื่อหรือเทคโนโลยีใดๆ ที่ปรากฏอยู่ ณ ปัจจุบันหรือที่ถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยอยู่ในดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยมีหรือไม่มีชื่อของท่าน
8.) เงื่อนไข
ข้อตกลงนี้จะมีผลจนกว่าจะถูกบอกเลิกโดยท่านหรือโดยเรา
9.) ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
9.1 เว็บไซต์ (รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์) ถูกจัดหาให้แก่ท่าน “ตามสภาพปัจจุบัน” การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง เพื่อให้เกิดความครอบคลุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องสูงสุด บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ปฎิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดต่อ การรับประกันโดยปริยายต่อความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสำหรับเป้าหมายเฉพาะ สิทธิ์และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ไม่ได้กระทำการเป็นตัวแทน รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากการสูญเสีย การทำลาย ความเสียหาย ความวิบัติ การโจมตี ไวรัส การแทรกแซง การโจรกรรม หรือการละเมิดระบบความปลอดภัย และบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ปฏิเสธภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาทั้งสิ้น
9.2 บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ไม่ได้ทำการเป็นตัวแทน รับรองหรือรับประกันว่าการใช้หรือผลของการใช้เว็บไซต์ (รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์) มีหรือจะมีความแม่นยำ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกขัดขวางหรือปราศจากข้อผิดพลาด บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด อาจเปลี่ยนแปลง ยับยั้ง หรือยกเลิกพื้นที่หรือโครงสร้างใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือการใช้งานของท่านสำหรับเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หากบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด เลือกที่จะเปลี่ยนแปลง ยับยั้ง หรือยุติการทำงานของเว็บไซต์ มันจะไม่มีภาระผูกพันกับท่านและบุคคลที่ 3
9.3 ข้อมูลรายชื่อทรัพย์สินที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาด ตกหล่นเปลี่ยนแปลง ของราคา ค่าเช่าหรือเงื่อนไขอื่นๆ ก่อนการขาย การปล่อยให้เช่าหรือการจำนอง หรือการยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เราได้รวมเอาการคาดคะเน ข้อคิดเห็น ข้อสันนิษฐานหรือการประมาณการณ์ เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นโดยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถแสดงถึงสภาพการณ์ของทรัพย์สิน ณ ปัจจุบันหรือในอนาคต ท่านและผู้ให้คำแนะนำด้านภาษีและกฎหมายของท่านควรทำการศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินและการโอนกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการทรัพย์สินที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ด้วยตัวเองด้วย
9.4 ท่านรับทราบว่าท่านนำเสนอข้อมูลใดๆ ของท่านแก่เราด้วยความเสี่ยงของท่านเอง บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ไม่ถือว่ามีภาระผูกพันใดๆ กับท่านเกี่ยวกับความเสียหายหรือภาระผูกพันที่เกิดจากข้อมูลนั้นไม่ว่าในทางใดๆ
9.5 เนื้อหา สินค้า และการบริการบางอย่างที่สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด อาจรวมเอาเนื้อหาที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สาม ท่านรับทราบว่าบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัดไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา สินค้า หรือ การบริการนั้นๆ
9.6 ภาพของทรัพย์สินบนเว็บไซต์แสดงเพียงส่วนหนึ่งของทรัพย์สินนั้นตามที่ได้ปรากฏ ณ เวลาที่ถูกบันทึก พื้นที่ การวัดขนาด และระยะทางที่ปรากฏเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น ภาพที่ถูกสร้างโดยคอมพิวเตอร์ให้เครื่องบ่งชี้ว่าทรัพย์สินอาจมีลักษณะปรากฏเช่นนั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.) ข้อจำกัดของภาระผูกพัน
ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด จะไม่มีภาระผูกพันกับท่านสำหรับความเสียหายทางอ้อม ทั่วไป พิเศษ โดยอุบัติเหตุ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นข้อยกเว้นหรือความเสียหายอื่นๆ (รวมถึง โดยไม่จำกัด โดยไม่มีขอบเขต ความเสียหายที่เกิดจากการขาดทุน การชะงักทางธุรกิจ ความวิบัติของแฟ้มข้อมูล การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจหรือการสูญเสียทางการเงินอื่นใด) แม้ว่า บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้น ไม่มีข้อมูลหรือคำแนะนำโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด หรือบุคคลอื่นจะสร้างหลักประกันและไม่ว่าท่านหรือบุคคลที่สามอื่นใดอาจยึดถือตามข้อมูลหรือหลักประกันดังกล่าว

ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายบางส่วนไม่อนุญาตให้ทำการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดทางอ้อมหรือการยกเว้นของภาระผูกพันสำหรับความเสียหายอุบัติการณ์หรือสืบเนื่อง ดังนั้นการยกเว้นข้างต้นจึงอาจบังคับใช้กับท่านหรือไม่ก็ได้
11.) ค่าชดเชย
ท่านจะจ่ายค่าชดเชยและถือว่า บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับช่วงต่อสัญญา และผู้ออกใบอนุญาต ไม่มีความผิดที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องหรือการเรียกร้องสิทธิ์อันเกิดจาก (1) การละเมิดข้อตกลงนี้ของท่าน รวมถึง แต่ไม่จำกัดต่อ การละเมิดสิทธิ์โดยท่านต่อลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ หรือ (2) การใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดของท่านต่อเว็บไซต์
12.) ทั่วไป
12.1 ท่านจะรับผิดชอบในการจัดหาการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบเรียกเลขหมาย การเชื่อมต่อสายเคเบิล (dsl) การเชื่อมต่อสายเคเบิลผ่านอุปกรณ์หรือรูปแบบอื่นใด และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์
12.2 บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมายไทย รวมถึง แต่ไม่จำกัดต่อ กฎหมายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือปล่อยเช่าสำหรับทรัพย์สิน ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ต่อท่าน
12.3 บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอาจแสดงวัสดุโฆษณาหรือส่งเสริมการขายบนและผ่านเว็บไซต์นี้ การจัดการของท่านต่อ หรือการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขาย โฆษณาของบุคคลที่สามบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นการดำเนินการของท่านเฉพาะระหว่างกับบุคคลที่สาม และการเข้าร่วมของท่านเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ท่านยอมรับว่า บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีภาระผูกพันสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายสำหรับสิ่งที่เกิดโดยเป็นผลของการกระทำหรือผลของการตั้งอยู่ของวัสดุของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้
12.4 หากท่านรับทราบหรือสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดส่งข้อความเตือนมายังกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด   Sukhumvit 71Road 158/8-9 Soi 14 ซอย ปรีดี พนมยงค์ 14 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
12.5 ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย ขอบเขตอำนาจเฉพาะสำหรับการอ้างสิทธิ์ การกระทำหรือข้อพิพาทใดๆ กับ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด หรือที่เกี่ยวข้องในทางใดๆ จากการใช้ของท่านบนเว็บไซต์จะเกิดในประเทศไทย
12.6 บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด อาจส่งข้อความเตือนถึงท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยการส่งข้อความผ่านอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลส่วนตัวของท่าน การส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือโดยการประกาศบนเว็บไซต์เมื่อท่านเข้าใช้บัญชีใช้งานของท่าน ท่านตกลงว่าเราอาจส่งคำเตือนถึงท่านผ่านช่องทางดังกล่าว นอกจากระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อความเตือน ข้อความเตือนจะมีผลบังคับใช้ทันที
12.7 ข้อมูลติดต่อทั่วไป สำหรับคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน โปรดอีเมลมาที่   info@gghealthhandsport.com   หรือโทรศัพท์   +66(0)2-391-3810

ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านข้อตกลง เข้าใจและถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ ท่านยังรับทราบว่าข้อตกลงนี้ เป็นตัวแทนข้อตกลงที่สมบูรณ์และพิเศษ ระหว่างเรา และมีผลบังคับใช้เหนือคำขอหรือข้อตกลงก่อนหน้าทางวาจาหรือทางลายลักษณ์อักษร และเหนือการสื่อสารใดๆ ระหว่างเราที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้