ร้านค้าออนไลน์นี้ได้แจ้งการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Great Goody Team

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
ร้านค้าออนไลน์นี้ได้แจ้งการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This online store was registered as an as e-Commerce business owner by receiving the ” DBD Registered ” trademark
from the Department of Business Development, Ministry of Commerce of Thailand
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด จำกัด
(Owner name) : GREAT GOODY HEALTH AND SPORT COMPANY LIMITED Company Limited
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ : บ.เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด
(Company name) : GREAT GOODY HEALTH AND SPORT
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล
(Thai national Id/Juristic person Id) :
0105556******
ชื่อร้านค้าออนไลน์ (Online store) : https://gghealthandsport.com/
ประเภทธุรกิจ : กีฬา/อุปกรณ์
(Type of business) : Sport/Accessory
สถานที่ติดต่อได้ : เลขที่158/8-9 ชั้น- อาคาร- ถนนสุขุมวิท 71 ซอย- หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(Address) : No158/8-9 Floor- Building- Roadsukhumvit 71 Soi- Moo- Phra Khanong Nuea Vadhana Bangkok 10110
โทรศัพท์ (Telephone) : 023913810
โทรสาร (Fax) : 023913812
E-mail : tanida@gghealthandsport.com
สถานะเครื่องหมาย :
วันที่ได้รับ DBD Registered : 05 สิงหาคม 2565
วันที่หมดอายุ DBD Registered : 05 สิงหาคม 2570
Registered date : 05 August 2022
Expire date : 05 August 2027
ข้อมูล ณ วันที่ : 05 สิงหาคม 2565
ดูรายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com
Details can be found at www.trustmarkthai.com
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร.02 547 5959-61 E-mail : e-commerce@dbd.go.th

 


RELATED

พันธกิจ GG Plus

           

Great Goody Team

GG Plus Mission Statement

   

Great Goody Team

พันธกิจ GG Circle

     

Great Goody Team